4 Level ในการตั้งคำถามที่ผู้บริหารควรรู้เพื่อทำ Culture Transformation

July 28, 2023
BB Banthita

ผลวิจัยของ Gallup ชี้ 41% ของพนักงานขาดงานลดลง
หลังจากที่องค์กรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

ผลจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรงานวิจัยของ Gallup พบว่า 41% ของพนักงานมีการขาดงานน้อยลง และ 33% ของพนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพนักงานเกิดความรู้สึกว่างานของตัวเองสำคัญต่อลูกค้าและองค์กร

ในการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรผู้บริหารต้องจับมือกับ HR Leader  
ตั้งคำถามที่ช่วยสะท้อนภาพรวมขององค์กร

การทำ Culture Transformation นั้นต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและการใช้ชีวิตของพนักงาน โดยทีมผู้บริหารต้องร่วมมือกับทีม People Leader โดยเฉพาะ CHRO  ผู้ที่เข้าใจในความต้องการของ หัวหน้างาน และพนักงาน เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน และยังเป็นคนสำคัญที่ช่วยกำหนดทิศทางของวัฒนธรรมองค์กรในอนาคตอีกด้วย

ในการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรผู้บริหารต้องจับมือกับ HR Leader  ในการตั้งคำถามที่ช่วยสะท้อนภาพรวมขององค์กร ให้ทีมบริหารได้เห็นภาพและเข้าใจถึงสถานะการณ์ในปัจจุบัน ทาง Gallup ได้แนะนำ 4 Level ในการตั้งคำถามดังนี้


Level 1 : ความหมายที่แท้จริงของวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร

มีผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรไว้มากมายซึ่งอาจให้คำนิยาม แต่ที่สำคัญคือ องค์กรจะต้องวางความหมายร่วมกันที่มี Identity เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กรเพื่อใช้เป็นแกนหลักในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

ค้นหาใจความสำคัญที่องค์กรต้องการสื่อสารออกไปให้กับลูกค้าและพนักงาน

เช่น การตั้งคำถามว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กรคืออะไร เพื่อสะท้อนภาพปัจจุบัน อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กร เพื่อค้นหาใจความสำคัญที่องค์กรต้องการสื่อสารออกไปให้กับลูกค้าและพนักงาน เช่น ลูกค้าคือคนสำคัญดังนั้นองค์กรต้องมีพฤติกรรมที่ยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เสมอ หรือการสื่อสารให้องค์กรเป็นเหมือนบ้านที่มอบความอบอุ่นให้กับพนักงาน


‍Level 2 : เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเพื่ออะไร

หลายครั้งที่ได้คำตอบไม่ถูกต้องเพราะหลงประเด็นคิดถึงข้อดีของการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะไม่เกิดประโยชน์อะไรหากไม่สามารถตอบได้ว่าเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่ออะไร  

วัฒนธรรมองค์กรช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ขององค์กรอย่างไร ?

ดังนั้น HR Leader อาจต้องเริ่มจากการตั้งคำถามว่า วัฒนธรรมองค์กรช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ขององค์กรอย่างไร เช่น การมีวัฒนธรรมองค์กรแบบ Hierarchy Culture ให้อำนาจการตัดสินใจสูงสุดเป็นของผู้บริหาร เพื่อให้องค์กรมีทิศทางดำเนินงานจากการตัดสินใจที่เด็ดขาดของผู้นำ หรือ Start-up Culture ที่ตรงข้ามกับระบบ Hierarchy Culture โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการทำงานโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับระบบอาวุโส ทุกๆคนมีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อเกิดวิธีการทำงานที่หลากหลาย


Level 3 : ตอนนี้องค์กรของเราอยู่ในตำแหน่งไหน

ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสิ่งที่องค์กรกำลังทำ
ฝังอยู่ในใจผู้บริโภคและพนักงานได้จริงหรือไม่

ตอนนี้องค์กรของเราอยู่ในตำแหน่งไหน เราตั้งคำถามนี้เพื่อมองหาว่าเป้าหมายที่เราต้องการไปถึงมี Gap หรือช่องว่างระหว่างความสำเร็จนั้นคืออะไร และความเป็นไปได้ที่จะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายมีมากน้อยแค่ไหนเพื่อนำมากำหนดเส้นทางที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และพนักงานของเรา ตัวอย่างการตั้งคำถามเช่น ภาพลักษณ์ของแบรนด์มีความชัดเจนหรือไม่ และเพราะอะไร เพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสิ่งที่องค์กรกำลังทำ ฝังอยู่ในใจผู้บริโภคและพนักงานได้จริงหรือไม่หากไม่ องค์กรจะต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้สามารถปิด Gap ที่มีอยู่ได้โดยเร็ว


Level 4 : จุดไหนของกระดานแข่งขันที่องค์กรต้องการจะไป

แน่นอนว่าการดำเนินธุรกิจจะต้องมีการตั้งเป้าหมาย ในทำนองเดียวกันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมก็ต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเดียวกันโดยพิจารณาจากสิ่งที่มีอาทิ อะไรคือสิ่งที่ต้องการคงไว้ อะไรคือสิ่งที่ต้องการตัดทิ้ง อะไรคือสิ่งที่ต้องปรับปรุง โดยอาจตั้งคำถามว่า ต้องการให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นที่รู้จักในแบบใด พฤติกรรมของพนักงานควรเป็นไปในรูปแบบใดต่อตัวลูกค้า เช่น พนักงานแสดงออกอย่างจริงใจต่อลูกค้าเมื่อลูกค้าถามถึงข้อดี ข้อเสียของสินค้าหรือบริการ พนักงานแสดงออกอย่างเป็นมิตรเมื่อพบลูกค้าใหม่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สร้างภาพลักษณ์ในใจต่อลูกค้าและพนักงานที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในอนาคต

อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้มีสูตรสำเร็จที่ตายตัวในรูปแบบ One size fits all ผู้บริหารและ HR Leader จะต้องหมั่นทบทวนจากการตั้งคำถาม 4 Level เสมอ

" เพราะวัฒนธรรมที่ดีจะส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จขององค์กร "

เพราะ HR Leader คือมือขวาของการเปลี่ยนแปลง มีความสำคัญมากในฐานะของผู้กำหนดทิศทาง ของวัฒนธรรมองค์กรในอนาคตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ร่วมเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กรระดับโลกในหลักสูตร HR of The Future

#CultureTransformation #HRTransformation #WorkplaceExcellence #Disrupt

📌สมัครเลยคลิก: https://www.disruptignite.com/hrofthefuture

-----------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม

‍LINE: @disruptignite

Email: all@disruptignite.com

Tel: 095-164-6056 , 085-098-1299

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง