ภาวะผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่ ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร ?

May 26, 2024
ภาวะผู้นำ

เมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานและธุรกิจนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราทุกคนล้วนเจอ “ผู้นำ” หรือที่ติดปากเรียกกันว่า “หัวหน้า” แต่ภาวะการเป็นผู้นำและหัวหน้านั้น แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ เนื่องจากเป็นกลุ่มทักษะ ซึ่งมีจุดประสงค์หลักๆ คือการโน้มน้าวและการนำทีมให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งสู่ความสำเร็จ โดยกลุ่มทักษะนี้จะประกอบด้วยทักษะ Soft Skills เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง ความเห็นอกเห็นใจ หรือความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นสิ่งที่ผู้นำในยุค Digital Disruption ควรให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นพัฒนา

Highlight 

  • ผู้นำที่ดีไม่ใช่หัวหน้า และไม่ใช่ “ผู้นำ” ทุกคนที่จะมี “ทักษะภาวะผู้นำ”
  •  ผู้นำที่ดีต้องกระตือรือร้น พร้อมกับตัวกับยุคสมัยแต่ต้องคงไว้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจ (empathy)
  • การปรับตัวของผู้นำในยุคดิจิตอลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยทักษะความคิดสร้างสรรค์ และคำนึงถึงความยั่งยืน

ภาวะผู้นำ หมายถึงอะไร

ผู้นำ สามารถถูกพบได้ในทุกๆที่ ไม่ว่าจะเป็น ห้องเรียน มาวิทยาลัย ราชการ และองค์กรธุรกิจ หลายคนอาจมีภาพจำว่า “ผู้นำ” คือคนที่คอยป้อนงานให้คนอื่นๆในองค์กร หรือคนที่คอยดูภาพรวมเป็นหลัก แต่คนที่เป็น “ผู้นำ” (Leader) และมีภาวะ “ภาวะผู้นำ” (Leadership) นั้นจะมีความแตกต่างจากผู้นำที่มีลักษณะเหมือน “หัวหน้า”

อย่างไรก็ตาม ผู้นำทุกคนไม่ได้มี “ทักษะภาวะผู้นำ” เสมอไป  โดยการมีทักษะเหล่านี้หมายถึงการมีความสามารถในการกระตุ้นชี้นำ สื่อสารและการจัดการที่แข็งแกร่ง มีความคิดสร้างสรรค์และสรรสร้างนวัตกรรม  สามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ ผลักดัน ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและความสำเร็จของกลุ่มหรือองค์กร

ความสำคัญของภาวะผู้นำ

ในทุกองค์กรจำเป็นต้องมีผู้นำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ โดย “ผู้นำ” เปรียนเสมือน “หัวเรือ” ขององค์กร คอยวางกลยุทธ์ ยุธศาสตร์ต่างๆ แม้แต่ดูภาพรวมความเป็นอยู่ของทุกคน หากมีผู้นำที่มีความมั่นคง กล้าตัดสินใจ เห็นแก่ส่วนรวม พร้อมเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆ กับทีม องค์กรจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าและไปถึงยังเป้าหมายอย่างง่ายดาย บุคลากรภายในองค์กรจะมีความสุขกับการทำงาน พร้อมพัฒนาไปกับผู้นำ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กร และสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ

หากเรามีผู้นำที่พร้อมเรียนรู้ไปพร้อมกับคนในองค์กร มีความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) สภาพแวดล้อมในการทำงานจะน่าอยู่ บุคลากรมีแรงใจในการทำงาน ลดความกังวลต่องาน ทั้งยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี ซึ่งส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพในการทำงานและผลลัพธ์ขององค์กร 

นอกจากมีความเห็นอกเห็นใจนั้นทักษะการควบคุมอารมณ์และทักษะการสื่อสารนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้นำ ความสามารถในการการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเป็นส่วนนึง ที่ส่งผลต่อบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจิตใจของบุคลากร การสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก คำพูดที่ดี จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรได้อย่างดี และยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้บุคลากรทำตามอีกด้วย

ในยุค Digital Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการแข่งขันในโลกธุรกิจนั้น ผู้นำที่ดีจึงต้องมองในมิติของเทคโนโลยีและมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย การประยุกต์เครื่องมือต่าง ๆ  เพื่อต่อยอดธุรกิจจาก Digital Transformation รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำจะส่งผลต่อทั้งตัวผู้นำ บุคลากรและภาพลักษณ์องค์กร การแสดงความพร้อมขององค์กรในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน และยังสร้างองค์กรที่ยั่งยืน จะทำให้ทั้งบุคลากรมีความสุขในการทำงาน มีทักษะการเรียนรู้การปรับตัวไปพร้อมองค์กรและโลกสมัยใหม่ไปพร้อม ๆ กัน

10 คุณลักษณะของการมีภาวะผู้นำที่ดี

  1. ให้เกียรติและเคารพทุกคน

การให้เกียรติทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร และไม่ถือตนว่ามีตำแหน่งใหญ่กว่าผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น  ผู้นำที่ดีควรมีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งคนในองค์กรกับภายนอกองค์กร เพื่อเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ 

  1. ช่างสังเกตและเสริมสร้างกำลังใจ

ทำให้คนในองค์กรมีกำลังใจในการทำงาน เสริมสร้างทีมเวิร์ค มีการสนับสนุนพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถของคนในทีมให้ดียิ่งขึ้นโดยที่สังเกตุสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างสร้างกำลังใจได้อย่างเหมาะสม

  1. มีความยืดหยุ่น พร้อมเปลี่ยนแปลง

การรับฟังผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานเป็นทีม ยิ่งเป็นผู้นำที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงการยอมรับความเห็นต่างเพื่อนำความเห็นจากหลายๆฝ่ายมาปรับปปรุงในการทำงานในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

  1. ฝึกฝนสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น

ทักษะการสื่อสารเป็นสื่งที่จำเป็นมากๆในการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะในฐานะผู้นำแล้วนั้น ยิ่งต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจนและตรงประเด็น เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันของทุกคนในทีม

  1. มีความกระตือรือร้น

ความตั้งใจกระตือรือร้นในงานที่ทำ ถึงแม้จะเจออุปสรรคความไม่ถนัด แต่ก็พยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถนำคนในทีมให้มีส่วน่วมในงานที่ทำได้

  1. พัฒนาตนเองและเรียนรู้อยู่เสมอ

ไม่คาดหวังให้ตัวเองเป็นที่รักที่ชื่นชมของคนอื่นอยู่ตลอดเวลา และยอมรับคำวิจารณ์เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพื่อพัฒนาในอนาคต เรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งเรียนรู้จากทั้งความผิดพลาดในอดีต รวมถึงศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

  1. เป็นแบบอย่างที่ดี

เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในทีมเพื่อเสริมสร้างการร่วมงานเป็นทีมผ่านการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นก่อน มากกว่าชี้นิ้วสั่งงานหรือโยนงานให้โดยไม่สอนงาน

ภาวะผู้นำ ทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาองค์กร

ผู้นำที่ดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นตัวอย่างให้บุคลากรได้ รวมก้าวไปข้างหน้าและเรียนรู้พร้อม ๆ กับทีม มีทักษะการปรับตัวให้ทันโลก โดยเฉพาะในเรื่องของ Digital Tramsformation

ผู้นำที่ดีจึงต้องพร้อมก้าวไปกับกระบวนการ Digital Transformation ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เข้าใจตัดสินใจอย่างเป็นเหตุผล และปลูกฝังสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เรียนรู้ พร้อมสรรสร้างค์นวัตกรรรมใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา และที่สำคัญคือสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันของบุคลากรได้

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาวะผู้นำเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน แม้ว่าจะอยู่ในฐานะผู้นำ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า “ผู้นำ” ทุกคนจะมี “ภาวะและทักษะผู้นำ” แล้วคุณในวันนี้เองก็สามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้นำในอนาคตได้เช่นกัน

สนใจเพิ่มทักษะและภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำให้พร้อมกับทุกการเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อได้ที่ Disrupt corporate program

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง