Team Building คืออะไร ดีอย่างไร ? สร้างทีมสัมพันธ์ขององค์กร

May 13, 2024
Team Building

หลาย ๆ องค์กรน่าจะคุ้นเคยกับการทำ Team Building เป็นอย่างดี เพราะ Team Building คืออีกหนึ่งเครื่องมือของการสร้างความสามัคคี การทำงานกันเป็นทีม และปฏิสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งความสนุก สาระ ที่ดึงความร่วมมือร่วมใจของพนักงานออกมา

Highlight

 • ข้อดีของการทำ Team Building มีมากมายและควรค่าแก่การลงทุน 
 • ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์อันดีขึ้นของพนักงาน สร้างความสนิทสนม เชื่อใจ
 • ช่วยให้ทางองค์กรได้สื่อสารกับพนักงานมากขึ้น สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลและระหว่างฝ่าย 
 • หาทางออกร่วมกันของปัญหา หรืออุปสรรคที่พบเจอ 
 • การจัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง (Team Building) จึงเป็นมากกว่าแค่กิจกรรมสนุกๆ แต่เป็นอีกสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างดี

ทำความรู้จัก Team building

ทีมบิวดิ้ง หรือ Team Building คือ การสร้างสัมพันธภาพของคนในองค์กร หรือการสร้าง Teamwork ผ่านกระบวนการทำกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย (Team Building Activities) เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง ฐานผจญภัย กิจกรรมอภิปรายกลุ่มเพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทาย กิจกรรมทำความรู้จักเพื่อนร่วมทีมและภายนอกทีม โดยการที่องค์กรมีทีมบิวดิ้ง (Team Building) ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมทักษะการสื่อสาร และความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กรได้อีกด้วย

เป้าหมายของ Team Building

เป้าหมาย Team Building

เป้าหมายของการทำ Team Building นั้นมีหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่เพื่อตอบโจทย์ภาพรวมเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในองค์กร และ

 • สร้างและเข้าใจเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร และทำให้คนรู้จักกัน
 • ฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกัน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ลดปัญหาความขัดแย้ง (Resolve Conflict) สร้างพื้นที่ปลอดภัย
 • แก้ปัญหา หรือหาทางออก (Resolution) ร่วมกัน

Team Building ให้อะไรกับองค์กร

ข้อดีของการทำ Team Building (Benefit of Team Building)

 1. ทำให้ทุกคนในองค์กรรู้จักและปฎิสัมพันธ์กัน
 2. ทำให้ทุกคนเข้าใจบทบาท และความคาดหวังของกันและกัน
 3. ทำให้ทุกคนเข้าใจการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 4. ทำให้องค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการได้สำเร็จ
 5. ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีและความคิดเชิงบวกในการทำงาน
 6. ช่วยให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้ดีขึ้น 
 7. เป็นพื้นที่ให้องค์กรได้สื่อสารกับพนักงานอย่างใกล้ชิด

ลักษณะของ Team Building ที่ดี

การสร้างทีมบิวดิ้ง (Team Building) มีมากกว่าความสนุก และมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบหรือลักษณะดังนี้

การละลายพฤติกรรม (Ice breaking)

การละลายพฤติกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่สำคัญมากในกิจกรรม Team Building เพราะเป็นกิจกรรมเริ่มแรกที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเปิดใจ เพิ่มความผ่อนคลาย ลดอคติ รวมถึงมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น จึงเปรียบเสมือนเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น 

โดยกิจกรรมละลายพฤติกรรมมักจะเป็นกิจกรรมสันทนาการ เกมส์ หรือกิจกรรมทำความรู้จักเพื่อนอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ อย่างเช่น เกม Two Truth A Lie ที่ให้เพื่อนได้ทายว่าสิ่งที่เราเล่าเกี่ยวกับตัวเองใน 3 ข้อ ข้อใดเป็นเรื่องโกหก จึงเป็นกิจกรรมสนุก ๆ ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และทำความรู้จักเพื่อนในมุมมองที่แตกต่างออกไปอีกด้วย

การสร้างความต้องการและเป้าหมายร่วมกัน (Common Goal)

กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ (Team Building) ควรจะถูกออกแบบให้ผู้เข้าร่วมมีเป้าหมายร่วมกัน หรือมีจุดร่วมกันบางอย่าง จึงจะสามารถกระตุ้นศักยภาพของการทำงานร่วมกัน หรือเสริมสร้างความสามัคคีได้ โดยรูปแบบอาจจะเป็นการสอดแทรกภารกิจ หรือพันธกิจของกลุ่มในกิจกรรม และมีแรงจูงใจเป็นคะแนน หรือชัยชนะ เป็นต้น

การปรับมุมมองและแนวคิด (Change Perspective)

สิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างความสามัคคีในทีม คือการปรับมุมมองและแนวคิดที่ผู้เข้าร่วมมีต่อปัญหาและอุปสรรค กิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมแต่ละทีมได้เผชิญอุปสรรค และได้รับรู้ถึงความสำเร็จ (Sense of Achievement) กิจกรรมที่นิยมทำกัน เช่น Business Case Challenge แก้ปัญหาธุรกิจ หรือทำ Brainstorming Session ของคนในแต่ละทีม เมื่อทีมเจอกับความท้าทายก็จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในทีมด้วย

สร้างโมเมนต์ของการเปิดใจ

นอกเหนือจากกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีแล้ว ทางองค์กรก็สามารถออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยแบบเปิดเผยมากขึ้น โดยในปัจจุบันอาจมีการประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางจิตวิทยา ซึ่งเน้นให้คนเรายอมรับตัวตนของตนเองได้หลากหลายแง่มุม และทำความเข้าใจตัวตนของเพื่อนร่วมทีมได้อย่างลึกซึ้ง เช่น กิจกรรม Team Reflection ผ่าน 36 Questions to Fall in Love หรือการถามคำถามในวงสนทนาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รู้จักเพื่อน ๆในมุมมองใหม่ ๆ

รูปแบบของกิจกรรม Team Building

รูปแบบกิจกรรมของทีมบิวดิ้ง (Team Building) มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น

 •  กิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activity): กิจกรรมขาลุย ขาเลอะ เหมาะกับการสร้างสัมพันธ์ในทีม และการละลายพฤติกรรมเป็นอย่างดี โดยการจัดกิจกรรมประเภทนี้ ผู้จัดอาจจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และความเหมาะสมของช่วงวัยของผู้เข้าร่วมด้วย นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงสภาพอากาศที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมได้
 • กิจกรรมในร่ม (Indoor Activity): หลาย ๆ ครั้งองค์กรนิยมจัดกิจกรรมในห้องประชุมสัมมนา ซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้มีการฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่ใช้ต่อยอดในที่ทำงาน เช่น กิจกรรม Brainstorming หรือ Business Case Cracking เป็นต้น
 • กิจกรรมทางเลือกอื่น ๆ  (Alternative Activity): ในปัจจุบันมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกของการทำทีมบิวดิ้งมากขึ้น เช่น การไปเดินป่า (Trekking), การไปทัศนศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ, การไปผจญภัยตามสถานที่ หรือการไปทำภารกิจเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Team Building ส่วนหนึ่งของความสำเร็จองค์กร

ในยุคของการทำงานแบบ Hybrid อาจทำให้ความสนิทสนม หรือการปฎิสัมพันธ์ของคนในองค์กรไม่เหมือนเดิม การมีกิจกรรมทีมบิวดิ้ง (Team Building) จะเช้ามาช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างพนักงาน นอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถสื่อสารและประสานใจของพนักงานผ่านกิจกรรมได้แล้ว ยังเป็นการช่วยให้พนักงานที่มีข้อคิดเห็นหรือความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน ได้โอกาสในการปรับความเข้าใจ และสร้างความสามัคคีเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

หากองค์กรมีความสนใจพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเต็มไปด้วยความรู้ ช่วยเปิดใจให้คนในองค์กรมากขึ้น สามารถติดต่อทีม Disrupt Corporate Program เพื่อรับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง