ทีมเวิร์ค (Teamwork) ปัจจัยสำคัญสร้างความสำเร็จขององค์กร

June 18, 2024
Disrupt Team
Teamwork

ทำไมทีมเวิร์คจึงสำคัญ ? ทีมเวิร์คเป็นหนึ่งปัจจัยที่นำพาทีมและองค์กรไปสู่ความสำเร็จ กล่าวอย่างง่ายคือการประสานงานร่วมกันมากกว่าคน 2 คนขึ้นไป มีความช่วยเหลือที่จะพัฒนาทักษะร่วมกัน โดยทำให้เป้าหมายที่ทีมมีร่วมกันนั้นประสบความสำเร็จ 

ทีมเวิร์คสามารถสร้างได้หลากหลายวิธี โดยส่วนใหญ่เอง องค์กรจะสร้างกระบวนการทำ Team Building หรือการ Training ที่ทำให้เกิดความสามัคคี และส่งเสริมการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น

Highlight

 • ทีมเวิร์ครู้ถึงเป้าหมาย และมุ่งสู่ความสำเร็จเดียวกัน 
 • คนในทีมสามารถรับรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของกันและกัน
 • ทุกคนพร้อมสนับสนุนกันและกัน และช่วยเหลือกันในยามที่เจอความท้าทายหรืออุปสรรค
 • สมาชิกในทีมรับรู้ถึงข้อจำกัด และยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี ทำให้เกิดความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ได้

ทีมเวิร์ค (Teamwork) คืออะไร?

Teamwork คือการทำงานหรือประสานงานกันระหว่างคนมากกว่า 2 คนขึ้นไป โดยมุ่งเป้าไปสู่สิ่งเดียวกัน ความสำเร็จถูกนิยามตรงกันภายในทีม บรรยากาศในทีมมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมจุดแข็งและเสริมสร้างความแข็งแกร่งระหว่างบุคคล นอกจากนั้นทุกคนในทีมยังเล็งเห็นความสำคัญของหน้าที่ของตนเองอีกด้วย

จริงๆแล้วการสร้างทีมเวิร์คนับเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของหลายๆองค์กร โดยเฉพาะในยุค Disruption ที่แต่ละองค์กรมักมีเป้าหมายในการทำ Digital Transformation หรือการเปลี่ยนผ่านองค์กรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยความเป็นดิจิตัล จึงกล่าวได้ว่า การทำลาย Silo หรือการแบ่งแยกระหว่างฝ่ายนับเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรควรทำ ก่อนการทำ Transformation ซึ่งการที่องค์กรเสริมสร้าง Teamwork ดีมีส่วนช่วยในการผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าองค์กรที่ไม่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม หรือไม่มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น องค์กรในยุคนี้จึงให้ความสำคัญกับการทำงานแบบทีมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง DNA ขององค์กรให้มีเรื่องการประสานงานและการทำงานร่วมกัน (Collaboration) การสร้างพื้นที่ (Space) เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม Co-working Space และมีการวางแผนการสร้างทีม (Team Building) เพื่อให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมที่สุด

องค์ประกอบของทีมเวิร์ค (Teamwork Structure)

องค์ประกอบ Teamwork

การสร้างทีมเวิร์ค (Teamwork) ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

ผู้นำทีม

ผู้นำทีม หรือ Leader เป็นหัวหอกในการกำหนดทิศทาง และควบคุมดูแล สร้างทีมให้มุ่งไปสู้เป้าหมายตามที่ได้วางไว้ โดยผู้นำนั้นจะต้องมีทักษะการบริหารทั้งคนและงานไปด้วยกัน ทั้งทักษะการสื่อสาร เพื่อสื่อสารเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจแก่ทีมงาน และทักษะการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อรักษาความเป็นทีมเวิร์ค การทำงานอย่างร่วมมือร่วมใจ ด้วยความเข้าใจระหว่างสมาชิกในทีมได้ 

อีกหนึ่งหน้าที่ของผู้นำในการสร้างทีมเวิร์ค คือการบริหารความขัดแย้ง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญพอๆกับการบริหารงานส่วนอื่นๆ หน้าที่ของผู้นำไม่ใช่ขจัดความขัดแย้ง แต่เป็นการสร้างความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ทีมได้เกิดไอเดียใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์โดยยังอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและเปิดกว้างทางความคิดระหว่างกัน

สมาชิกทีม

องค์ประกอบของทีมที่สำคัญไม่แพ้กับหัวหน้าทีมนั่นคือ สมาชิกทีม องค์ประกอบนี้ของการสร้างทีมเวิร์คนั้นสำคัญอย่างยิ่ง หากทุกคนมีความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง จุดอ่อน และจุดแข็งของคนในทีม และเข้าใจว่าจะสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันอย่างไร ยิ่งเพิ่มอัตราความสำเร็จของเป้าหมายให้กับทีมเท่านั้น 

คุณสมบัติที่สำคัญของทีมงานนั้นมีหลากหลาย ในการสร้าง Teamwork คุณสมบัติและทัศนคติที่สำคัญ คือการเปิดใจยอมรับความแตกต่าง และมุ่งเน้นไปที่การสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มองเป้าหมายของทีมเป็นหลัก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทีมมีการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น และบรรยากาศในทีมจะเต็มไปด้วยความร่วมมือ นำไปสู่ประสิทธิภาพของการทำงานและการต่อยอดในมุมอื่นๆ

ระบบการทำงานและกติกา

กรอบกติกานับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างพื้นฐานความเข้าใจ และสิ่งที่ยึดโยงทีมเข้าด้วยกัน โดยระบบการทำงานอาจหมายถึง โครงสร้างของทีม การบริหารตำแหน่งหน้าที่ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และลดความสับสนในการทำงาน นอกจากนั้นกฎกติกายังเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยให้แต่ละทีมมีสิ่งที่ให้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ และพื้นฐานการประพฤติปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

เทคนิคในการสร้างทีมเวิร์ค

โครงสร้างทีมชัดเจน หน้าที่ไม่ทับซ้อนกัน

ประสิทธิภาพของทีมเวิร์คที่สำคัญคือการที่ทุกคนได้ทำหน้าที่ที่สำคัญกับเป้าหมาย และการรับรู้ว่าหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นนั้นสำคัญกับทีมทั้งสิ้น การที่องค์กรกำหนดโครงสร้างของงานได้ชัดเจน ลดความสับสน รวมถึงการกำหนดความรับผิดชอบ และสมาชิกรู้ว่าตนเองต้องรายงานผลงาน หรือคาบคืบหน้าของงานกับใคร จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานที่สำเร็จมากขึ้น และการประสานงานในทีมที่มีประสิทธิภาพสูง

คนในทีมมีทักษะการสื่อสารที่ดี

การส่งเสริมให้คนในทีมทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้การประสานงานและการทำงานอย่างทีมเวิร์คเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้การสื่อสารเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน เพราะมีทั้งรูปแบบที่เป็นภาษาพูดและแบบภาษากาย รวมถึงระดับการสื่อสารมีผลต่อความรู้สึก และการรับสารของผู้ฟัง หากในทีมมีการฝึกฝนให้แต่ละคนมีการสื่อสารที่ชัดเจน โครงสร้างเข้าใจง่าย จะช่วยส่งเสริมงานให้ดียิ่งขึ้น

กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของทีม

หนึ่งสิ่งที่ทำให้ทีมเวิร์คแข็งแรงคือการที่คนในทีมเล็งเห็นเป้าหมาย และมีการตั้งเป้าความสำเร็จร่วมกัน โดยมีเฟรมเวิร์คที่ดีต่อการตั้งเป้าหมายมากมายให้เลือกใช้ เช่น การตั้ง SMART Goal ซึ่งจะช่วยให้ทีมได้เป้าหมายที่ชัดเจน มีช่วงเวลา และมีความเป็นไปได้สูง ในช่วงการเริ่มต้นงาน การตั้งเป้าหมายจึงเปรียบเสมือนจุดริเริ่มของการสร้างความเป็นทีมได้ดีที่สุด หากทุกคนมีส่วนร่วมกับเป้าหมายก็จะทำให้เห็นปลายทางชัดเจน รวมถึงมองเห็นความเชื่อมโยงของความสำเร็จทีมเข้ากับเป้าหมายส่วนตัวได้ดีขึ้น 

ผู้นำทีมที่มาพร้อมภาวะผู้นำ

ผู้นำทีมไม่ใช่เพียงชื่อตำแหน่ง แต่สะท้อนทักษะ ความพร้อม ที่มากับภาวะผู้นำ เพื่อการสร้าง Teamwork ที่ดี ผู้นำต้องมีความสามารถที่จะทำให้ผู้คนเปิดใจ และไว้เนื้อเชื่อใจกัน โดยผู้นำนั้นต้องมีความต้องการที่จำสำเร็จ และมุ่งมั่นที่จะนำทีมไปด้วยกันไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไร 

โดยผู้นำที่ ‘เก่งงาน’ นั้น จะต้องเข้าใจธรรมชาติของงาน ภาพรวมและทิศทางของสิ่งที่ตนเองกำลังจะมุ่งไป เพื่อตัดสินใจให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่มี 

และต้องมีความ ‘เก่งคน’ หรือการนำทีมผ่านการใช้จิตวิทยา ทักษะการสื่อสาร การโค้ช การให้คำแนะนำ และการสอนงานที่ดี เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคนในทีม และเล็งเห็นถึงอิมแพคของการร่วมมือกันทำงานของคนในทีม โดยมีการสนับสนุนและกระตุ้นได้ตรงจุด

สมาชิกทีมเข้าใจคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่สมาชิกที่เข้ามาในทีมนั้นมองเห็นคุณค่า และสิ่งที่เขาสามารถทำอย่างสุดกำลังเพื่อทีมได้ (Contribution) โดยสมาชิกในทีมนั้นมีความเคารพต่อคุณค่าของตนเอง ทำให้เขานั้นมีความมั่นใจที่จะแสดงออกถึงความคิด และศักยภาพ ในขณะเดียวกับการที่เคารพคุณค่าและตัวตนของสมาชิกคนอื่นในทีม ถ้าคนในทีมมีการมุ่งเน้นไปที่การมองจุดแข็งและการดึงคุณค่าของสมาชิกด้วยกันออกมา จะเป็นการเสริมสร้างพลังชั้นดี และแรงจูงใจใหม่ๆในการทำงานให้สำเร็จ

ข้อดีของการทำงานเป็นทีมเวิร์ค

ทีมเวิร์คทำให้กล้าฝันใหญ่ และมีแรงใจมุ่งมั่นจะไปให้ถึง

 • ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพราะมีคนที่พร้อมแก้ไขปัญหาและฟันฝ่าเคียงข้าง 
 • ทุกคนสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กันและกัน พลังฮึดสู้ถูกส่งต่อได้ง่าย
 • สมาชิกทีมเห็นและยอมรับคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 • มีการต่อยอด และการสร้างสรรค์ไอเดียความคิดที่หลากหลายจากหลายหัวช่วยกันคิด
 • ช่วยสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
 • มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมศักยภาพ และจุดแข็งของคนในทีม/องค์กร 
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมิตรภาพที่ยั่งยืน
 • ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่ง และการพัฒนาตลอดเวลา

มาสร้างทีมเวิร์คไปกับ Disrupt Corporate Program

ทีมเวิร์ค (Teamwork) นับเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของหลายๆองค์กร โดยเฉพาะในยุค Disruption โดยมีข้อดีหลากหลายทั้งการส่งเสริมศักยภาพของคน และองค์กร ที่ทำให้ทีมนั้นมุ่งสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ซึ่งการสร้างทีมเวิร์คนั้นมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การทำ Team Building, การสร้างสรรค์กิจกรรม, การทำภารกิจ หรือการทำโปรเจคร่วมกัน ทั้งนี้จะต้องเป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าร่วม และสถานการณ์ของทีมในขณะนั้น

โดยกระบวนการที่ Disrupt Corporate Program ทำนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่การสร้างภารกิจให้ทีมทำร่วมกัน การทำกิจกรรมฐาน การให้ทำโปรเจคธุรกิจ การลงชุมชน หรือการสะท้อนตัวตนผ่านกระบวนการจิตวิทยาเชิงบวกแบบเฉพาะ ที่จะช่วยให้สมาชิกในทีมนั้นเปิดใจรับฟัง และเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่นมากขึ้น สนใจการสร้างทีมเวิร์คแบบไม่ต้องรอ ติดต่อได้ที่ https://www.disruptignite.com/corporateprogram

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง